66.فواید گوز:


1.رفع خستگی


2.رفع دل درد


3.سفیدی چهره


4.بهبودی بیماری های گوارشی


5.ایجادرعب و وحشت درشب


6.ایجادخشنودی دوستان


7.ایجادتنوع دربوی محیط


8.ازبین بردن یکنواختی درزندگی


9.تست حس بویایی اطرافیان


10.ایجادفضای دموکراسی


11.تعیین جهت وزش باد